กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการส่งเกรด : - แบบฟอร์มส่งเกรด - แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลที่ให้เกรด I  - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเกรด I - แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้เกรด I - แบบฟอร์มขอชี้แจงส่งเกรดช้า - แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0   การดำเนินการส่งผลการเรียน : - ข้อปฏิบัติการส่งผลการเรียน - การจัดเอกสารส่งผลการเรียน     ระดับบัณฑิตศึกษา :  ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) 3.หลังการสอบ ส่งแบบเสนอเค้าโครง (บว.23) พร้อมเอกสารเค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (download จาก https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf) พร้อมกับ Turnitin Originality Report form (ไฟล์แบบฟอร์ม Turnitin + หน้าที่แสดงชื่อนักศึกษาจากระบบturnitin + หน้าแรกที่แสดง%จากระบบ) ผ่านระบบ GS-E-form https://forms.gs.kku.ac.th/     นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารไฟล์ .doc ว่าจัดในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่   รายการเอกสาร (คลิกที่ข้อความเพื่อ Download) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 89/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 104/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 16/2562) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2) คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท      คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก     แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ สามาถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>คลิก<<< แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ป โท_ไม่รวมที่ปรึกษา                  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับ ป เอก_ไม่รวมที่ปรึกษา         แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0   สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 ที่ครบระยะเวลาการศึกษา หรือใกล้ครบระยะเวลาการศึกษา   ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน บว.20   แบบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย (วท.บศ. 04) *ส่งทุกภาคการศึกษา      Request for Bench Fee Reduction Form (SC.GS.04) English Version   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.03)     แบบรับรองข้อมูลนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.06) word แก้ไขล่าสุด     แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ. 05) Appointment of Proposal Defense Committee (SC GS 05)   แบบเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / อาจารย์พิเศษ (วท.บศ 01)   ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง กศ (วท.บศ. 02 กศ.)   ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วพ (วท.บศ.02 วพ.)   แผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์ และดัชนีชี้วัด (เอกสารแนบ บว.22)   คำร้องขอสอบ  วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.25) (ยื่นเพร้อม บว 26 และ Turnitin Originality Report form)   คำร้องแต่งตั้งกรรมการสอบ วพ/กศ (บว.26)   แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา (ส่งพร้อม บว.25-26)   ใบแจ้งผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.27) *บว.27 และ บว.24 กรุณาพิมพ์ชื่อเรื่อง เพราะชื่อจะปรากฏใน Transcript   แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.23) NEW (ยื่นเพร้อม Turnitin Originality Report form)   Turnitin Originality Report form NEW   ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ)   ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ) (ไฟล์ Word)   ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ)   ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ) (ไฟล์ Word)   Example Proposal Form (Exam)   Example Proposal Form (Exam) (.doc)   Example Proposal Form (No Exam)   Example Proposal Form (No Exam) (.doc)   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับต่ำกว่าหลักสูตร   คำร้องขอถอนรายวิชา  โดยได้สัญลักษณ์  W ระดับบัณฑิตศึกษา   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา   ใบคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ (วท.3)   รูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ   คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ Downlod จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/   คำร้องอื่นๆสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (วท.บศ.37) New PDF File          ทุนพสวท. ทุนเรียนดีฯ : รายการเอกสาร ดาวน์โหลด ทุนพสวท. คำร้องทั่วไป ทุนเรียนดีฯ   แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานในต่างประเทศโดยขอรับทุนอื่น แบบฟอร์มการขอรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการศึกษา แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสำหรับทุนเรียนดีฯ ระดับบัณฑิตศึกษา