กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ธีรนุช โคตรศรีวงษ์
ธีรนุช หาญโสภา
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปารัชญ์ โคธิเสน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จิราพัชร
จิราพัชร แสนแก้ว
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุตาภัทร รักษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สนธนี วรชินา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฐิติมา พิมพ์ทนต์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นฤนาท คุณธรรม
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กฤตวรรณ วัฒนสุวกุล
นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
พราวนภัส แพทย์เจริญ
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.