กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กำหนดการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

โดยวิธีออนไลน์ ห้อง 9206 และห้องประชุมวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส

 

 

13.00 น.

ลงทะเบียน (รับอาหารว่าง)

13.20 น.

ชมวีดิทัศน์ แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

13.30 น.

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

โดย    ผศ. ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย 

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

14.00 น.

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหารและประธานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา

โดย    รศ. ดร. เขมิกา  ลมไธสง 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

14.30 น.

แนะนำการลงทะเบียน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถาม-ตอบ

โดย     นางสาวนฤนาท คุณธรรม

          ผู้ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

15.00 น.

เป็นต้นไป

นักศึกษาพบสาขาวิชาที่สังกัด

 

>>Clickที่นี่เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษา(เริ่ม 13.00 น.)<<

 

 

*******************************************************************************

 

กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2562

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่รักษาสภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559  

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558   

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558   

          ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)

 

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

  - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

  - หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 
 อื่นๆ
 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้
   3.1
Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น

   3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)