กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

  

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2566

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่รักษาสถานภาพภาคปลาย 2566)

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านมา

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559  

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558   

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558   

          ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)

 

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

  - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

  - หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 
 อื่นๆ

ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ก่อนสอบ
--นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว
--ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) https://kku.world/05ยื่นแบบฟอร์ม หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบ Digital ID ที่ https://kku.world/ac17p (หากลงนามแบบเดิมให้ส่งที่งานบริการฯ)
หลังการสอบ (ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสอบ)
ให้นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูล บว.23 ในระบบ GS-e-form ( https://forms.gs.kku.ac.th/ )โดยอัพโหลดเอกสารเข้าระบบจำนวน 2 ไฟล์ ดังนี้
1. Turnitin Originality Report form (ไฟล์นี้จะมีทั้งหมด 3 แผ่น ประกอบด้วย แบบฟอร์มที่ อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (ที่ระบุว่า by.....) + หน้าแรกที่แสดง%รวม)  - แบบฟอร์ม https://gsbooks.gs.kku.ac.th/64/manual/files/forms/turnitin-new.pdf - ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ turnitin KKU: https://library.kku.ac.th/launchpad-list.php?cat_id=86&c=990033
2.  เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด รูปแบบของคณะ https://kku.world/scproposalform

Thesis Proposal Examination Process
Before the examination date
--Ph.D. students must have passed the qualifying exam.
--Submit a request for the appointment of a Thesis Proposal Examination committee (GS05) 20 days before the examination date (Only program that requires the examination) https://kku.world/05
Submit the form after the Head of the program signs the Digital ID form at https://kku.world/ac17p. (If signing in the previous way, send it to the Educational Services)
After the examination date (within 30 days after examination date)
Please fill in the information of GS 23 in the GS-e-form system (https://forms.gs.kku.ac.th/) by uploading 2 documents into the system as follows:1. Turnitin Originality Report form (This file contains 3 sheets, consisting of a form signed by the advisor + a page with the student's name (marked by.....) + the first page showing the total percentage)  - Form https://gsbooks.gs.kku.ac.th/64/manual/files/forms/turnitin-new.pdf - Steps for filling in the turnitin KKU system: https://library.kku.ac.th/launchpad-list.php?cat_id=86&c=9900332. Thesis proposal according to the format specified by the FacultyHere is SC Thesis proposal format https://kku.world/scproposalform