กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

รายงานการประชุมกรรมการวิชาการฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

ลำดับ

รายการ

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

1

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

DL 

 DL 

2

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

 DL 

 DL  

3

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 DL 

 DL  

4

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 DL 

 DL 

5

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

 DL  

  DL 

6

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

 DL 

 DL  

7

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 DL  

 DL