กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

 

 

แนะนำการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา:

 

ระดับบัณฑิตศึกษา :    หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม คอมเม้นท์ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะ ^_____^  

 

ถาม : การลาพักการศึกษา จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ :   กรอกแบบฟอร์มลาพักการศึกษา (download ได้ที่เว็บไซต์งานบริการฯ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรฯลงนาม โดยตรวจสอบหนี้สินกับสาขาวิชา ตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด จากนั้นยื่นแบบฟอร์มได้ที่งานบริการการศึกษา

ถาม : ถ้าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตนเองได้ลงทะเบียนเรียนตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่

- กรณีที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรแล้ว : ให้นำรหัสนักศึกษา แจ้งได้ที่งานบริการการศึกษา

- กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามหลักสูตร : ให้สำรองที่นั่ง โดยกรอกแบบฟอร์ม

ถาม : การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ดำเนินการอย่างไร?

ตอบ :   ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นคำร้องเทียบโอนรายวิชา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตามคำร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กำหนดเป็นวันยื่นคำร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รายวิชาที่ประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับคำร้องขอเทียบโอน

          การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 22/2550

ถาม : กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ วันสุดท้ายของภาคการศึกษาปัจจุบัน คือวันที่เท่าไร?

ตอบ :   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กำหนดวันสอบวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปัจจุบัน ไว้เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาครบตามระยะเวลาการศึกษา

          ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาไม่ได้กำหนดวันสุดท้ายของการสอบไว้ ตามปฏิทินการศึกษากำหนดเฉพาะวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยที่ไม่รักษาสถานภาพ ให้นักศึกษานับวันที่จะดำเนินการสอบเอง โดยคำนึงถึงการส่งเล่มให้ทันวันที่กำหนด ส่วนนักศึกษาที่ประสงค์จะรักษาสถานสภาพจะต้องได้รับผลการเรียนครบทุกรายวิชาก่อน จึงจะดำเนินการรักษาสถานสภาพได้ (ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนดเท่านั้น)

ถาม :  การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า/มากกว่า จำนวนที่กำหนด ดำเนินการอย่างไร?

ตอบ :  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนด จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

1.1 จำนวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตร มีจำนวนน้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนดและจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ

1.2 แผนการเรียนในหลักสูตรกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนด

1.3 ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด

1.4 ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน

1.5 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ

ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ขั้นตอนของการดำเนินการ:

1. นักศึกษากรอกคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด (บว.9)

2. เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรลงนามให้ความเห็นชอบ

3. ส่ง คำร้อง บว.9 และ ใบรายงานผลการเรียนที่ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาปรากฏแล้ว

4. รับคำร้องที่งานบริการการศึกษาในวันถัดไปเพื่อไปยื่นต่อ ข้อ1.1 และ 1.2 ยื่นที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ชั้น1 อาคารพิมล กลกิจ) ข้อ 1.3, 1.4 และ 1.5 ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น3 อาคารพิมล กลกิจ)

5. ให้นักศึกษาตรวจสอบในระบบทะเบียนเรียน (reg.kku.ac.th) เมื่อดำเนินการเรียบร้อย