กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

สารสนเทศงานบริการการศึกษา

สารสนเทศงานบริการ

 

 

1.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

Excel

Word

Power point

              

 

2.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

 

ดาวน์โหลด

Excel

Word

Power point

 

 

3.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ทุนเรียนดี และทุน พสวท. ปีการศึกษา 2559

 

ดาวน์โหลด

Excel

Word

Power point

 

4.  ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

Excel ป.โท

Excel ป.เอก

Power point

 

 

5.  ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2558

 

ดาวน์โหลด

Excel

Word

Power point

 

 

6.  ข้อมูลจำนวนรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

 

ดาวน์โหลด

Excel

Word

Power point