กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

- รายการเอกสาร

แบบฟอร์มการส่งเกรด :

- แบบฟอร์มส่งเกรด

- แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลที่ให้เกรด I 

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเกรด I

- แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้เกรด I

- แบบฟอร์มขอชี้แจงส่งเกรดช้า

- แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0 Update 11 ส.ค. 2566

 

การดำเนินการส่งผลการเรียน :

- ข้อปฏิบัติการส่งผลการเรียน

- การจัดเอกสารส่งผลการเรียน

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา :

 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ก่อนสอบ

--นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว

--ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) https://kku.world/05

ยื่นแบบฟอร์ม หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบ Digital ID ที่ https://kku.world/ac17p (หากลงนามแบบเดิมให้ส่งที่งานบริการฯ)

หลังการสอบ (ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสอบ)

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูล บว.23 ในระบบ GS-e-form ( https://forms.gs.kku.ac.th/ ) โดยอัพโหลดเอกสารเข้าระบบจำนวน 2 ไฟล์ ดังนี้

1. Turnitin Originality Report form (ไฟล์นี้จะมีทั้งหมด 3 แผ่น ประกอบด้วย แบบฟอร์มที่ อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (ที่ระบุว่า by.....) + หน้าแรกที่แสดง%รวม)

  - แบบฟอร์ม https://gsbooks.gs.kku.ac.th/64/manual/files/forms/turnitin-new.pdf
 - ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ
turnitin KKU: https://library.kku.ac.th/launchpad-list.php?cat_id=86&c=990033

2.  เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด

รูปแบบของคณะ https://kku.world/scproposalform

 

Thesis Proposal Examination Process

 

Before the examination date

--Ph.D. students must have passed the qualifying exam.

--Submit a request for the appointment of a Thesis Proposal Examination committee (GS05) 20 days before the examination date (Only program that requires the examination) https://kku.world/05

 

Submit the form after the Head of the program signs the Digital ID form at https://kku.world/ac17p. (If signing in the previous way, send it to the Educational Services)

After the examination date (within 30 days after examination date)

Please fill in the information of GS 23 in the GS-e-form system (https://forms.gs.kku.ac.th/) by uploading 2 documents into the system as follows:

1. Turnitin Originality Report form (This file contains 3 sheets, consisting of a form signed by the advisor + a page with the student's name (marked by.....) + the first page showing the total percentage)

  - Form https://gsbooks.gs.kku.ac.th/64/manual/files/forms/turnitin-new.pdf
 -
Steps for filling in the turnitin KKU system: https://library.kku.ac.th/launchpad-list.php?cat_id=86&c=990033

2. Thesis proposal according to the format specified by the Faculty

 

Here is SC Thesis proposal format https://kku.world/scproposalform

 

 

นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารไฟล์ .doc ว่าจัดในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

 

รายการเอกสาร (คลิกที่ข้อความเพื่อ Download)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 89/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 104/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 16/2562) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2)

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท     

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก    

แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ สามาถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>คลิก<<<

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ป โท_ไม่รวมที่ปรึกษา                 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับ ป เอก_ไม่รวมที่ปรึกษา      

  แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0 update 11 ส.ค. 2566

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 ที่ครบระยะเวลาการศึกษา หรือใกล้ครบระยะเวลาการศึกษา

  ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน บว.20

  แบบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย (วท.บศ. 04) *ส่งทุกภาคการศึกษา

  

  Request for Bench Fee Reduction Form (SC.GS.04) English Version

  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.03)

 

  แบบรับรองข้อมูลนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.06) word แก้ไขล่าสุด

 

  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ. 05) Appointment of Proposal Defense Committee (SC GS 05)

  แบบเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / อาจารย์พิเศษ (วท.บศ 01) Update 11 ส.ค. 2566

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง กศ (วท.บศ. 02 กศ.)

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วพ (วท.บศ.02 วพ.)

  แผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์ และดัชนีชี้วัด (เอกสารแนบ บว.22)

  คำร้องขอสอบ  วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.25)

(ยื่นเพร้อม บว 26 และ Turnitin Originality Report form)

  คำร้องแต่งตั้งกรรมการสอบ วพ/กศ (บว.26)

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา (ส่งพร้อม บว.25-26)

  ใบแจ้งผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.27)
*บว.27 และ บว.24 กรุณาพิมพ์ชื่อเรื่อง เพราะชื่อจะปรากฏใน Transcript

  แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.23NEW

(ยื่นเพร้อม Turnitin Originality Report form)

  Turnitin Originality Report form NEW

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  Example Proposal Form (Exam)

  Example Proposal Form (Exam) (.doc)

  Example Proposal Form (No Exam)

  Example Proposal Form (No Exam) (.doc)

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับต่ำกว่าหลักสูตร

  คำร้องขอถอนรายวิชา  โดยได้สัญลักษณ์  W ระดับบัณฑิตศึกษา

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา

  ใบคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ (วท.3)

  รูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ

  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ Downlod จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/

  คำร้องอื่นๆสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (วท.บศ.37) New PDF File

      

 

ทุนพสวท. ทุนเรียนดีฯ :

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ทุนพสวท.

คำร้องทั่วไป

ทุนเรียนดีฯ

 

แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานในต่างประเทศโดยขอรับทุนอื่น

แบบฟอร์มการขอรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสำหรับทุนเรียนดีฯ ระดับบัณฑิตศึกษา