กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

- รายการเอกสาร

แบบฟอร์มการส่งเกรด :

- แบบฟอร์มส่งเกรด

- แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลที่ให้เกรด I 

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเกรด I

- แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้เกรด I

- แบบฟอร์มขอชี้แจงส่งเกรดช้า

- แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0

 

การดำเนินการส่งผลการเรียน :

- ข้อปฏิบัติการส่งผลการเรียน

- การจัดเอกสารส่งผลการเรียน

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา :

 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

3.หลังการสอบ ส่งแบบเสนอเค้าโครง (บว.23) พร้อมเอกสารเค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (download จาก https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf) พร้อมกับ Turnitin Originality Report form (ไฟล์แบบฟอร์ม Turnitin + หน้าที่แสดงชื่อนักศึกษาจากระบบturnitin + หน้าแรกที่แสดง%จากระบบ) ผ่านระบบ GS-E-form https://forms.gs.kku.ac.th/

 

 

นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารไฟล์ .doc ว่าจัดในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

 

รายการเอกสาร (คลิกที่ข้อความเพื่อ Download)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 89/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 104/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 16/2562) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2)

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท     

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก    

แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ สามาถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>คลิก<<<

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ป โท_ไม่รวมที่ปรึกษา                 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับ ป เอก_ไม่รวมที่ปรึกษา      

  แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 ที่ครบระยะเวลาการศึกษา หรือใกล้ครบระยะเวลาการศึกษา

  ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน บว.20

  แบบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย (วท.บศ. 04) *ส่งทุกภาคการศึกษา

  

  Request for Bench Fee Reduction Form (SC.GS.04) English Version

  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.03)

 

  แบบรับรองข้อมูลนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.06) word แก้ไขล่าสุด

 

  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ. 05) Appointment of Proposal Defense Committee (SC GS 05)

  แบบเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / อาจารย์พิเศษ (วท.บศ 01)

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง กศ (วท.บศ. 02 กศ.)

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วพ (วท.บศ.02 วพ.)

  แผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์ และดัชนีชี้วัด (เอกสารแนบ บว.22)

  คำร้องขอสอบ  วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.25)

(ยื่นเพร้อม บว 26 และ Turnitin Originality Report form)

  คำร้องแต่งตั้งกรรมการสอบ วพ/กศ (บว.26)

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา (ส่งพร้อม บว.25-26)

  ใบแจ้งผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.27)
*บว.27 และ บว.24 กรุณาพิมพ์ชื่อเรื่อง เพราะชื่อจะปรากฏใน Transcript

  แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.23NEW

(ยื่นเพร้อม Turnitin Originality Report form)

  Turnitin Originality Report form NEW

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  Example Proposal Form (Exam)

  Example Proposal Form (Exam) (.doc)

  Example Proposal Form (No Exam)

  Example Proposal Form (No Exam) (.doc)

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับต่ำกว่าหลักสูตร

  คำร้องขอถอนรายวิชา  โดยได้สัญลักษณ์  W ระดับบัณฑิตศึกษา

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา

  ใบคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ (วท.3)

  รูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ

  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ Downlod จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/

  คำร้องอื่นๆสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (วท.บศ.37) New PDF File

      

 

ทุนพสวท. ทุนเรียนดีฯ :

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ทุนพสวท.

คำร้องทั่วไป

ทุนเรียนดีฯ

 

แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานในต่างประเทศโดยขอรับทุนอื่น

แบบฟอร์มการขอรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสำหรับทุนเรียนดีฯ ระดับบัณฑิตศึกษา