กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

รายงานสถานะการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559-2560

รายงานสถานะการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554-2555

 

ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร

ระเบียบ/ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชาใหม่ วิชาศึกษาทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ วิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาเคมี

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีวเคมี

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาสถิติ

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยากาาคอมพิวเตอร์

รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป

Curriculum Mapping วิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาฟิสิกส์

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาเคมี

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาสถิติ

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาชีวเคมี

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

มคอ. 02 รายละเอียดหลักสูตร (ป.โท-เอก)

มคอ. 03 รายละเอียดของรายวิชา

มคอ. 04 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ. 05 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

มคอ. 06 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   

มคอ. 07 รายงานการดำเนินการของหลักสูตร

แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (เสนอสภาฯ)

แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (เสนอสภาฯ)

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (สกอ.)

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (สกอ.)

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

 

การขออนุมัติเปิดปิดรายวิชา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1412/2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา 

ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

แบบฟอร์ม วช. 01 ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน

แบบฟอร์ม วช. 02 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ (โปรดแนบ มคอ.ประกอบ)

แบบฟอร์ม วช. 03 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดแนบ มคอ.ประกอบ) 

แบบฟอร์ม วช. 06 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่

แบบฟอร์ม วช. 07 ขออนุมัติปิดรายวิชา

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 397/2555 เรื่องขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

พ.ศ. 2555

 

การทวนสอบ

แนวปฏิบัติการทวนสอบ

 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาโท

วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. เคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. เคมีสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. ชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วท.ม. ชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. สถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วท.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วท.ม. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. เคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ปร.ด. ชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ปร.ด. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ปร.ด. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)