กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

ติดต่องานบริการ

sc

 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์มือถือ 084-6001149, 091-4210065

 

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่ติดต่อ

โทร 043-009700 ต่อ

นางสุตาภัทร  รักษา

หัวหน้างานฯ/สหกิจศึกษา

44519

นางสาวฐิติมา  พรหมจักร์

ทะเบียนเรียน ป.ตรี

44517

นางสาวจิราพัชร  แสนแก้ว

มข.30 ระดับปริญญาตรี/สหกิจศึกษา

44510

 

   

นางสาวกฤตวรรณ  วัฒนสุวกุล

รับเข้า/ทะเบียนประวัติ ระดับปริญญาตรี

44522

นางธีรนุช  หาญโสภา

หลักสูตร/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

44516

นางสาวนฤนาท  คุณธรรม

ลงทะเบียน/ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

44520

นางปารัชญ์  โคธิเสน

สอบวพ.-กศ./เค้าโครง/จบ ระดับบัณฑิตศึกษา

42171

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตรง

ทุนพสวท/ทุนเรียนดี

44518

 

 

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002