กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

ติดต่องานบริการ

sc

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์มือถือ 084-6001149, 091-4210065

 

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่ติดต่อ

โทร 043-009700 ต่อ

นางปารัชญ์  โคธิเสน

สอบวพ.-กศ./เค้าโครง/จบ ระดับบัณฑิตศึกษา

42171

นางสาวนฤนาท  คุณธรรม

ลงทะเบียน/ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

44520

นางสาวกฤตวรรณ  วัฒนสุวกุล

รับเข้า ป.ตรี/ทุน สควค.

44522

นางสาวจิราพัชร  แสนแก้ว

มข.30 ระดับปริญญาตรี/สหกิจศึกษา/ทุน พสวท.

44510

นางสาวฐิติมา  พรหมจักร์

ทะเบียนเรียน ป.ตรี/สอบประจำภาค

44517

นางธีรนุช  หาญโสภา

หลักสูตร/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/life long learning

44516

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตรง

ทุนเรียนดี/วิชาศึกษาทั่วไปคณะ

44518

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร

รับ-ส่ง เอกสาร ตรวจสอบหนี้สิน

44502