กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

  

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่รักษาสภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านมา

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559  

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558   

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558   

          ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)

 

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

  - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

  - หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 
 อื่นๆ
 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบDigital ID) แล้ว https://kku.world/ac17p *หากประธานหลักสูตรลงนามปกติให้ส่งเอกสารเช่นเดิม

3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้
   3.1
Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น

   3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)