กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2560  ลำดับ รายการ วาระการประชุม รายงานการประชุม 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560      2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560        3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560        4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560       5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560         6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560        7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560               

สารสนเทศงานบริการ     1.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด Excel Word Power point                  2.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point     3.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ทุนเรียนดี และทุน พสวท. ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point   4.  ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด Excel ป.โท Excel ป.เอก Power point     5.  ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2558   ดาวน์โหลด Excel Word Power point     6.  ข้อมูลจำนวนรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point

รายงานสถานะการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559-2560 รายงานสถานะการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554-2555   ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559     ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร ระเบียบ/ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รหัสวิชาใหม่ วิชาศึกษาทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รหัสวิชาใหม่ วิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาเคมี รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีวเคมี รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาสถิติ รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยากาาคอมพิวเตอร์ รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป Curriculum Mapping วิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาฟิสิกส์ คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาเคมี คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาชีววิทยา คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาสถิติ คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาจุลชีววิทยา คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาชีวเคมี   แบบฟอร์มต่างๆ   มคอ. 02 รายละเอียดหลักสูตร (ป.โท-เอก) มคอ. 03 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 04 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 05 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ. 06 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    มคอ. 07 รายงานการดำเนินการของหลักสูตร แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (เสนอสภาฯ) แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (เสนอสภาฯ) แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (สกอ.) แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (สกอ.) การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร   การขออนุมัติเปิดปิดรายวิชา   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1412/2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา  ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา แบบฟอร์ม วช. 01 ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน แบบฟอร์ม วช. 02 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ (โปรดแนบ มคอ.3 ประกอบ) แบบฟอร์ม วช. 03 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดแนบ มคอ.3 ประกอบ)  แบบฟอร์ม วช. 06 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่ แบบฟอร์ม วช. 07 ขออนุมัติปิดรายวิชา   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 397/2555 เรื่องขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555   การทวนสอบ แนวปฏิบัติการทวนสอบ   หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. เคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. เคมีสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. ชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วท.ม. ชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. สถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วท.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วท.ม. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาเอก ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. เคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ปร.ด. ชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ปร.ด. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ปร.ด. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)  

    แนะนำการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา:   ระดับบัณฑิตศึกษา :    หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม คอมเม้นท์ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะ ^_____^     ถาม : การลาพักการศึกษา จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ตอบ :   กรอกแบบฟอร์มลาพักการศึกษา (download ได้ที่เว็บไซต์งานบริการฯ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรฯลงนาม โดยตรวจสอบหนี้สินกับสาขาวิชา ตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด จากนั้นยื่นแบบฟอร์มได้ที่งานบริการการศึกษา ถาม : ถ้าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ตอบ : ให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตนเองได้ลงทะเบียนเรียนตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ - กรณีที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรแล้ว : ให้นำรหัสนักศึกษา แจ้งได้ที่งานบริการการศึกษา - กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามหลักสูตร : ให้สำรองที่นั่ง โดยกรอกแบบฟอร์ม ถาม : การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ดำเนินการอย่างไร? ตอบ :   ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น           นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นคำร้องเทียบโอนรายวิชา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตามคำร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กำหนดเป็นวันยื่นคำร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รายวิชาที่ประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับคำร้องขอเทียบโอน           การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 22/2550 ถาม : กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ วันสุดท้ายของภาคการศึกษาปัจจุบัน คือวันที่เท่าไร? ตอบ :   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กำหนดวันสอบวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปัจจุบัน ไว้เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาครบตามระยะเวลาการศึกษา           ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาไม่ได้กำหนดวันสุดท้ายของการสอบไว้ ตามปฏิทินการศึกษากำหนดเฉพาะวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยที่ไม่รักษาสถานภาพ ให้นักศึกษานับวันที่จะดำเนินการสอบเอง โดยคำนึงถึงการส่งเล่มให้ทันวันที่กำหนด ส่วนนักศึกษาที่ประสงค์จะรักษาสถานสภาพจะต้องได้รับผลการเรียนครบทุกรายวิชาก่อน จึงจะดำเนินการรักษาสถานสภาพได้ (ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนดเท่านั้น) ถาม :  การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า/มากกว่า จำนวนที่กำหนด ดำเนินการอย่างไร? ตอบ :  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนด จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 1.1 จำนวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตร มีจำนวนน้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนดและจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 1.2 แผนการเรียนในหลักสูตรกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกวาหรือมากกว่าที่กำหนด 1.3 ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด 1.4 ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 1.5 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขั้นตอนของการดำเนินการ: 1. นักศึกษากรอกคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด (บว.9) 2. เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรลงนามให้ความเห็นชอบ 3. ส่ง คำร้อง บว.9 และ ใบรายงานผลการเรียนที่ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาปรากฏแล้ว 4. รับคำร้องที่งานบริการการศึกษาในวันถัดไปเพื่อไปยื่นต่อ ข้อ1.1 และ 1.2 ยื่นที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ชั้น1 อาคารพิมล กลกิจ) ข้อ 1.3, 1.4 และ 1.5 ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น3 อาคารพิมล กลกิจ) 5. ให้นักศึกษาตรวจสอบในระบบทะเบียนเรียน (reg.kku.ac.th) เมื่อดำเนินการเรียบร้อย