กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

   กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564    กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563        ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2565 ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่รักษาสภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านมา   สรุปเงื่อนไขการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   ระดับบัณฑิตศึกษา           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559             กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558              กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558              ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)     ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์   - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    - หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    อื่นๆ  ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบDigital ID) แล้ว https://kku.world/ac17p *หากประธานหลักสูตรลงนามปกติให้ส่งเอกสารเช่นเดิม 3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้   3.1 Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น    3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)  

ปฏิทินการศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557   ปฏิทินการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557